Samorządowe Kolegium Odwoławcze Kraków / CASUS / Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych
 


Kraków, 2-3 marca 2015 r.


Ogólnopolskie uroczystości
z okazji 25-lecia samorządowych kolegiów
odwoławczych

W związku z obchodzoną w mijającym roku 25. rocznicą powstania sko – w dniach 2-3 marca 2015 r. odbyły się w Krakowie – pod patronatem Pana Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz honorowym patronatem Pani prof. dr hab. Ireny Lipowicz, Rzecznika Praw Obywatelskich, – ogólnopolskie uroczystości jubileuszowe. Patronat medialny nad uroczystościami sprawował dziennik „Rzeczpospolita”, wydawnictwo Wolters Kluwer Polska oraz kwartalnik KRSKO „Casus”.

Uroczystości zainaugurowała w dniu 2 marca msza św. w Kolegiacie Uniwersyteckiej św. Anny w intencji Kolegiów koncelebrowana pod przewodnictwem ks. bp. prof. dr. hab. Tadeusza Pieronka. Centralne wydarzenie uroczystości jubileuszowych stanowiła dwudniowa konferencja naukowa na temat „25 lat w służbie obywatelowi”, która skupiła w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego najwybitniejszych teoretyków i praktyków prawa administracyjnego w Polsce. Organizatorami konferencji była Krajowa Reprezentacja SKO oraz przedstawiciele Wydziału Prawa i Administracji krakowskiej Almae Matris – w osobach Pani prof. dr hab. Krystyny Chojnickiej, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz prodziekan – prof. dr hab. Doroty Malec.

W części przedpołudniowej w dniu 2 marca Przewodnicząca KRSKO Mecenas Krystyna Sieniawska wygłosiła słowo powitalne. Następnie przekazała głos Panu prof. dr hab. Wojciechowi Nowakowi, Rektorowi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kolejnym mówcą kierującym serdeczne słowa do uczestników spotkania był Pan prof. dr hab. Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa. Po wystąpieniach przedstawicieli Parlamentu, władz państwowych oraz samorządowych, w których przewijała się myśl o tym, iż Kolegia spełniły ważną rolę w procesie transformacji ustrojowej i że nadal stanowią nieodłączny element demokratycznego państwa prawa, przedstawiciel Rządu RP w osobie sekretarza stanu Stanisława Huskowskiego wręczył odznaczenia przyznane przez Prezydenta RP prezesom, członkom i pracownikom biur kolegiów.

Po przerwie rozpoczęła się I sesja naukowa konferencji prowadzona przez Panią prodziekan prof. dr hab. Dorotę Malec. Tego dnia referaty wygłaszali profesorowie prawa: Leon Kieres, Jan Zimmermann, Bogdan Dolnicki, Jan Paweł Tarno oraz Krystian Ziemski.

Wieczorem tego samego dnia w sali obrad Urzędu Miasta Krakowa odbył się okolicznościowy koncert poświęcony 25-leciu kolegiów. Niezapomniane przeboje muzyczne skomponowane w latach II Rzeczypospolitej – w wykonaniu krakowskich artystów – wprowadziły w klimat lat 20-30-tych XX wieku. W specjalnie na tę okazję zaaranżowanym spektaklu „z lekkim przymrużeniem oka” podsumowano 25 lat samorządowych kolegiów odwoławczych.

Następnego dnia od rana kontynuowano w auli głównej Collegium Novum UJ część naukową, na którą złożyły się dwie sesje. W pierwszej prowadzonej przez prof. dr hab. Krystynę Chojnicką, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ, występowali profesorowie: Marek Szewczyk, Dariusz Kijowski, Czesław Martysz oraz dr hab. Elżbieta Kremer, prof. UJ. W ostatniej, III sesji konferencji, referaty wygłosili: dr hab. Piotr Lisowski, dr hab. Marta Romańska, prof. UJ, dr hab. Izabela Lewandowska-Malec, dr hab. Marcin Kamiński oraz dr Paweł Woroniecki. Po zakończeniu obrad uczestnicy konferencji zwiedzali Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius.

Obecność tak wielu znakomitych znawców prawa administracyjnego, których zgromadziły uroczystości jubileuszowe, stanowiła wyraz uznania środowisk prawniczych dla wkładu Kolegiów w polską myśl oraz praktykę prawa i postępowania administracyjnego. W imieniu Krajowej Reprezentacji SKO oraz własnym pragnę podziękować wygłaszającym referaty naukowe oraz gratulacje okolicznościowe, a także wszystkim uczestnikom konferencji za uświetnienie swoją obecnością Jubileuszu 25-lecia Samorządowych Kolegiów Odwoławczych.Krystyna Sieniawska

Przewodnicząca
Krajowej Reprezentacji
Samorządowych Kolegiów Odwoławczych

KONFERENCJA NAUKOWA

25 LAT SAMORZĄDOWYCH KOLEGIÓW ODWOŁAWCZYCH
W SŁUŻBIE OBYWATELOWI

W związku z 25-leciem odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce oraz jubileuszem 25-lecia działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych w służbie obywatelowi – Krajowa Reprezentacja SKO, wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego organizuje uroczystą Konferencję Naukową – pod patronatem Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich Pani prof. dr hab. Ireny Lipowicz.

Konferencja odbywać się będzie w Krakowie w dniach 2-3 marca 2015 r. w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, a uczestniczyć w niej będą parlamentarzyści, sędziowie, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, pracownicy naukowi wydziałów prawa i administracji polskich uczelni oraz członkowie i pracownicy samorządowych kolegiów odwoławczych.


PROGRAM KONFERENCJI

2 MARCA 2015 r. - PONIEDZIAŁEK

godz. 10.00 –

Msza Św. pod przewodnictwem ks. bp. prof. dra hab. Tadeusza Pieronka

 

Kolegiata Uniwersytecka Św. Anny, ul. Św. Anny 11

godz. 11.00 – 12.30 – Otwarcie konferencji – prowadzenie: mec.

Krystyna Sieniawska, Przewodnicząca

 

Krajowej Reprezentacji SKO


Wystąpienia okolicznościowe: Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, Prezes NSA prof. dr hab. Roman Hauser, Sekretarz Stanu w MAiC Stanisław Huskowski, Podsekretarz Stanu w MAiC Marek Wójcik, Przewodniczący Komisji Sejmowej do spraw zmian w kodyfikacjach Witold Pahl, Parlamentarzyści, Wojewoda Małopolski Jerzy Miller, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, Prezydent Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski, Przewodnicząca Krajowej Rady RIO Grażyna Wróblewska, przedstawiciele Samorządu Terytorialnego, przedstawiciele Samorządów Zawodowych – Prawniczych i Lekarskich.


 godz. 12.30 - 12.45 – przerwa kawowa

godz. 12.45 - 14.45 – Sesja naukowa I –

prowadzenie: prof. dr hab. Dorota Malec,

 

Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ

12.45 - 13.05 - Prof. dr hab. Leon Kieres, sędzia TK

„Samorządowe Kolegia Odwoławcze – rys

 

historyczny”

13.05 - 13.25 - Prof. dr hab. Jan Zimmermann

„Aksjologiczna ranga Samorządowych Kolegiów

 

Odwoławczych”

13.25 - 13.45 - Prof. dr hab. Bogdan Dolnicki

„Kolejna próba reformowania struktury i zasad działania

 

samorządowych kolegiów odwoławczych”

13.45 - 14.05 - Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno, sędzia NSA

„Uprawnienia autokontrolne organu

 

odwoławczego”

14.05-14.25 - Prof. dr hab. Krystian Ziemski

„Orzeczenia merytoryczne Samorządowych Kolegiów

 

Odwoławczych”

14.25 – 14.45 – dyskusja

3 MARCA 2015 r. – WTOREK

godz. 10.00 – 11.30 – Sesja naukowa II –

prowadzenie: prof. dr hab. Krystyna Chojnicka

 

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ

10.00 – 10.20 - Prof. dr hab. Marek Szewczyk

„Zasada dwuinstancyjności a zasada szybkości i prostoty

 

jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego”

10.20 – 10.50 -

Prof. dr hab. Dariusz Kijowski, Prof. dr hab. Czesław Martysz

 

„Przyszłość Samorządowych Kolegiów Odwoławczych – dwugłos”

10.50 – 11.10 - Dr hab. Elżbieta Kremer, prof. UJ

, sędzia NSA „Kontrola Orzecznictwa Samorządowych

 

Kolegiów Odwoławczych przez sądy administracyjne”

11.10 – 11.30 - dyskusja

godz. 11.30 – 11.45 – przerwa kawowa

godz. 11.45 – 13.30 – Sesja naukowa III

– prowadzenie: prof. dr hab. Mirosław Stec

 

Kierownik Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego UJ

11.45 – 12.05 - Dr hab. Piotr Lisowski

„Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego

 

w postępowaniach administracyjnych”

12.05 – 12.25 - Dr hab. Marta Romańska, prof. UJ

„Wybrane problemy postępowania o ustalenie opłat

 

rocznych z tytułu użytkowania wieczystego”

12.25 – 12.45 - Dr hab. Izabela Lewandowska-Malec

"Postępowanie administracyjne w zakresie

 

zadań własnych samorządu gminnego w
pierwszej kadencji (1990-1994)"

12.45 – 13.00 – Dr hab. Marcin Kamiński

„Samodzielność kompetencyjna jednostek samorządu

 

terytorialnego w sferze jurysdykcji administracyjnej a pozycja
Samorządowych Kolegiów Odwoławczych"

13.00 – 13.15 – Dr Paweł Woroniecki

„Status prawnofinansowy Samorządowych Kolegiów

 

Odwoławczych”

13.15 – 13.30 – dyskusja, podsumowanie Konferencji