Samorządowe Kolegium Odwoławcze Kraków / CASUS / Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych
 


Wymogi dla artykułów naukowych

I. Struktura tekstu

1. Tytuły i stopnie naukowe, imię i nazwisko autora.

2. Tytuł artykułu oraz ewentualne podtytuły.

3. Streszczenie (300-500 znaków) – obowiązkowo w języku polskim, preferowane również w języku angielskim (dotyczy artykułów „Działu Naukowego”).

4. Krótka notka o autorze (do 200 znaków).

II. Informacje techniczne

1. Artykuły można przesyłać jako załącznik do e-maila kierowanego pod adresem internetowym redakcji lub drogą pocztową w postaci płytki CD wraz z wydrukiem

2. Objętość tekstu do „Działu Naukowego” 10-15 stron standardowych (20-30 tys. znaków)

3. Tekst w formacie Word, czcionka Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5, marginesy 2,5 cm.

4. Przypisy powinny znajdować się na dole strony, sporządzone według standardów przyjętych dla przypisów i bibliografii naukowej.

5. Zastosowane skróty należy przy pierwszym użyciu wyjaśnić (w nawiasie lub w przypisie).

III. Zapora „ghostwriting”

Redakcja wdraża zaporę „ghostwriting”. W tym celu:

1. Autorzy publikacji zobowiązani są do ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji).

2. Prosimy o przekazywanie informacji o ewentualnych źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych oraz innych podmiotów

3. Przy zawieraniu umowy autorskiej autorzy podpisują deklarację o przysługujących im prawach autorskich w stosunku do danego artykułu oraz przekazaniu praw autorskich na rzecz redakcji, wyrażając zgodę na ich upowszechnianie w wersji papierowej i w internecie.

4. Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy plagiatów, nierzetelności naukowej oraz łamania zasad etyki obowiązujących w nauce 3.

5. Wykryte przypadki plagiatów i „ghostwriting” będą ujawniane z powiadomieniem odpowiednich podmiotów zatrudniających autorów

Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji i korekty nadesłanych materiałów. Tekstów niezamówionych nie zwracamy. Każdy z autorów otrzyma dwa egzemplarze autorskie. Autorów prosimy o podawanie swoich adresów kontaktowych (adres do korespondencji, telefon i e-mail).

Przedruk artykułów opublikowanych w kwartalniku wymaga zgody redakcji, a cytowanie powołania się na źródło („Casus”, rok, nr, strona)


REDAKCJA
„CASUSA”