Samorządowe Kolegium Odwoławcze Kraków / CASUS / Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych
 


RECENZJA ARTYKUŁU

TYTUŁ CZASOPISMA: „Casus”


Imię i nazwisko autora/autorzy:  
Tytuł artykułu:
Data wpływu:
Rekomendacja:

Recenzja


Imię i nazwisko recenzenta  

Ocena (w skali od 0 do 2)


Ogólnie

 

Szczegółowo (w skali od 0 do 2)


A. Pod względem formalno-warsztatowym  
B. Pod względem merytorycznym
C. Pod względem innowacyjności

Uzasadnienie oceny (wymagane)


 

Uwagi do tekstu (nieobligatoryjne)


 


Zasady oceniania tekstów kierowanych do publikacji w dziale naukowym kwartalnika KRSKO „Casus”

Do publikacji w dziale naukowym kwartalnika mogą być przyjęte tylko te artykuły, które zgodne są z profilem czasopisma spełniają warunki warsztatu naukowego oraz reprezentują odpowiednio wysoki poziom merytoryczny.
Każdy tekst jest oceniany przez recenzenta w trzech aspektach – pod względem formalno-warsztatowym, merytorycznym i innowacyjności (nowej wartości wniesionej przez autora), co znajduje wyraz w metryce tekstu.
Poszczególnym aspektom przypisane są oceny szczegółowe, którym nadano odpowiednie wartości punktowe. Zostały one opracowane tak, aby recenzent już w czasie wstępnej weryfikacji tekstu mógł odrzucić prace słabe i a skupić się na tekstach wartościowych.
Ocena „poprawna” (1 pkt) za stronę formalno-warsztatową bądź merytoryczną nie wymaga specjalnego uzasadnienia – jest to ocena wystarczająca, aby zaklasyfikować tekst do druku. Przyznanie tekstowi innych ocen (wartości punktowych) wymaga uzasadnienia, zarówno w przypadku oceny „niedostatecznej” (0 pktów), jak i bardzo dobrej (2 pkty).
Ocena 0 pktów w aspekcie innowacyjności (tj. uznanie braku nowych wartości w artykule) nie dyskwalifikuje tekstu, nie wymaga też uzasadnienia – stanowi jedynie informację o tym, że materiał ma charakter odtwórczy i nie wnosi nowych treści do nauki czy praktyki.
„Uwagi do tekstu” nie mają charakteru obowiązkowej oceny tekstu – stanowią jedynie miejsce, gdzie recenzent zaznacza zauważone błędy lub nieścisłości, które wymagają poprawy i przekazuje sugestie na temat możliwych zmian w teście.
Recenzent, który uzna się za merytorycznie niewłaściwego do zrecenzowania otrzymanego artykułu, zwraca go z odpowiednią adnotacją do sekretarza redakcji niezwłocznie.
Recenzent, który dostrzeże w ocenianym artykule naruszenie praw autorskich innych osób, w tym praktykę ghostwriting lub guest authorship, zobowiązany jest poinformować o tym sekretarza redakcji najpóźniej wraz ze złożeniem recenzji.

OCENA PUNKTOWA
A. Pod względem formalno-warsztatowym

(staranność opracowania: forma redakcyjna, język, cytowanie, przypisy, wykresy, bibliografia i wykaz innych źródeł itp.)

0 pkt – niedostateczna
1 pkt – poprawna
2 pkt – bardzo dobra

B. Pod względem merytorycznym
(dobór tematu, treść, wnioski, metodologia i konstrukcja pracy, źródłas i literatura itp.)


0 pkt – niedostateczna
1 pkt – poprawna
2 pkt – bardzo dobra

C. Pod względem innowacyjności
(samodzielność badawcza, odkrywczość pracy – przynajmniej na rynku polskim, przydatność dla nauki lub wyjątkowe walory praktyczne)

0 pkt – brak
1 pkt – interesująca/kontrowersyjna
2 pkt – innowacyjna/nowatorska